• افزایش حداکثر جذب اکسیژن در بدن. • افزایش کارآیی قلب از طریق حجم خون پمپ شده در یک ضربان. • کاهش تعداد ضربان قلب و کاهش فشار خون. • کاهش عوارض و احتمال مرگ و میر ناشی از نارساییهای قلبی. • کاهش مقاومت عروقی برای عبور دادن جریان خون. • افزایش جریان خون منطقهای […]

اثرات مفید ورزش والیبال بر بدن انسان