ايس ( ace ) : سرويسي كه بدون اينكه تيم مقابل بتواند روي توپ اثر بگذارد به زمين فرود آيد و يك امتياز به دست آورد. آئريال ( aerials ): نامي ديگر براي آنتن روي تور مي باشد. حمله: به عمل بازي كردن با توپ به طرف و بالاي تور گفته مي شود. مهاجم: به […]

اصطلاحات بازي واليبال